الویت‌های پژوهشی تغذیه

  1. سوء تغذیه بیمارستانی
  2. تدوین الگوی درمانی سوء تغذیه در بیماری های مزمن ( بدخیمی ها/ فیبروز کیستیک/...)
  3. چاقی
  4. تغذیه در بیماریهای مزمن (سلیاک/ سوختگی/سرطان/ IBD/CF/ بیماریهای کبدی/ بیماران جراحی/  بیماری های تنفسی)
  5. تغذیه در بخش های ویژه:PICU/NICU
  6. بررسی مکمل های غذایی موجود در بازار دارویی ایران
  7. بررسی نقش ویتامین دی در بیماریها

فایل‌ها