×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت کبد چرب در کودکان
جلسه کنترل کیفی برنامه های ثبت

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت کبد چرب در کودکان

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت کبد چرب در کودکان روز سه شنبه مورخ 1400/08/04 در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان برگزار گردید.

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت پروسیجرهای اندوسکوپیک و بیوپسی کبد در کودکان
جلسه کنترل کیفی برنامه های ثبت

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت پروسیجرهای اندوسکوپیک و بیوپسی کبد در کودکان

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت پروسیجرهای اندوسکوپیک و بیوپسی کبد در کودکان روز سه شنبه مورخ ١٤٠٠/٠٦/٢٣ در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان برگزار گردید.

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت بیماری هپاتیت اتوایمیون و ویلسون در کودکان
جلسه کنترل کیفی برنامه های ثبت

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت بیماری هپاتیت اتوایمیون و ویلسون در کودکان

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت بیماری هپاتیت اتوایمیون در کودکان و برنامه ثبت بیماری ویلسون در کودکان روز سه شنبه مورخ ١٤٠٠/٠٦/١٦ در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان برگزار گردید.

تنظیمات قالب