×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان:

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

مرتبه علمی

  لینک سامانه علم سنجی

1

دکترعلی اکبر سیاری

فوق گوارش کودکان

رییس مرکز تحقیقات

استاد

علم سنجی

2

دکتر فرید ایمان زاده

فوق گوارش کودکان

هیات علمی

دانشیار

علم سنجی

3

دکتر نقی دارا

فوق گوارش کودکان

هیات علمی

استادیار

علم سنجی

4

دکتر کتایون خاتمی

فوق گوارش کودکان

هیات علمی

استادیار

علم سنجی

5

دکتر پژمان روحانی

فوق گوارش کودکان

هیات علمی

استادیار

علم سنجی

6

دکتر بهشته النگ

متخصص کودکان. دکترای تغذیه بالینی

هیات علمی

استادیار

علم سنجی

7

دکتر امیرحسین حسینی

فوق گوارش کودکان

هیات علمی

استادیار

علم سنجی

8

خانم دکترقمرتاج خان بابایی

فوق تخصص ریه کودکان

هیات علمی

دانشیار

علم سنجی

9

دکتر هدیه صانعی فرد

فوق تخصص غدد کودکان

هیات علمی

استادیار

علم سنجی

10

دکتر لیلی مهاجرزاده

فوق تخصص جراحی کودکان

هیات علمی

استادیار

علم سنجی

11

دکتر محمود حاجی پور

دکتری اپیدمیولوژی

-

-

-

 

تنظیمات قالب