×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای هیأت علمی مرکز:

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

مرتبه علمی

 لینک سامانه علم سنجی

1

دکترعلی اکبر سیاری

CV

فوق گوارش کودکان

رییس مرکز تحقیقات

استاد

علم سنجی

2

دکتر فرید ایمان زاده

CV

فوق گوارش کودکان

هیات علمی و معاون پژوهشی مرکز

دانشیار

علم سنجی

3

دکتر نقی دارا

CV

فوق گوارش کودکان

هیات علمی

استادیار

علم سنجی

4

دکتر کتایون خاتمی

CV

فوق گوارش کودکان

هیات علمی

استادیار

علم سنجی

5

دکتر پژمان روحانی

CV

فوق گوارش کودکان

هیات علمی

استادیار

علم سنجی

6

دکتر بهشته النگ

CV

متخصص کودکان. دکترای تغذیه بالینی

هیات علمی

استادیار

علم سنجی

7

دکتر امیرحسین حسینی

CV

فوق گوارش کودکان

هیات علمی و مدیر مرکز

استادیار

علم سنجی

 

تنظیمات قالب