×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

چکیده برنامه راهبردی مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش، کبد و تغذیه کودکان

الف) چشم‌انداز

ب) رسالت

ج) اهداف و مأموریت‌ها

د) ملاک‌های اساسی

ر) برنامه‌های کلان

 

الف) چشم‌انداز

کار گروه بررسی با نظر ریاست مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش، کبد و تغذیه کودکان (که در این چکیده مرکز تحقیقات نامیده می‌شود)  با درنظر گرفتن اسناد بالادستی در نظر دارد در طی چهار سال آینده این مرکز تحقیقات به یکی از بهترین مراکز تحقیقات علمی و پژوهشی کشور در حیطه بیماری های کودکان تبدیل شود.

ب) رسالت

مرکز تحقیقات در نظر دارد ارتباط بالینی و تحقیقات پایه و ملکولی را افزایش دهد و نسبت به تربیت نیروهای تخصصی علمی در قالب پزشک دانشمند و همچنین تربیت نیروی تخصصی براساس پژوهش، دانشجویان تخصصی در پروژه‌های مشترک تحقیقاتی اقدام نماید.

ارتقاء سلامت و وضعیت تغذیه کودکان از جمله رسالت‌های مرکز تحقیقات می باشد و متناسب با نیازهای بهداشتی جامعه و مشارکت در اجرای پروژه‌های ملی و سیاست گزاری‌های کلان متولی بهداشت و سلامت کشور یعنی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است.

ج) اهداف و مأموریت‌

1.       تولید دانش کمی کیفی در حیطه بیماری‌های گوارش، کبد و تغذیه کودکان

2.       آموش تخصصی و پژوهشی در غالب ترکیب بالین و پژوهش و تربیت پزشک دانشمند

3.       آموزش همگانی به منظور ارتقاء سطح آگاهی مردم و تشویق ایشان در پروژه‌های پیشگیری و ورود اطلاعات در طرح‌های پژوهشی

4.       نشر و انتشار یافته‌های پژوهش و انتشار مقالات حاصل از تولید علمی

5.       مشاوره برای سیاستگزاران بهداشتی و سلامتی در سطح ملی و بین‌المللی

6.       مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی در قالب تفاهم‌نامه‌های علمی بین مراکز معتبر داخلی و خارجی

7.       ارتباط دقیق و منطقی با صنایع دارویی برای ایجاد حمایت‌های مالی و تأمین منابع مستقل مالی

د) ملاک‌های اساسی

1.       رعایت اخلاق پژوهش و رعایت کرامت انسان‌ها

2.       رعایت قوانین کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3.       صرفه‌جویی اقتصادی و جلوگیری از پژوهش‌های کم‌اثر و یا تکراری

4.       اولویت‌بندی اعم موضوعات مهم ملی و توجه به نیاز واقعی مردم

5.       رعایت حقوق معنوی پزوهشگران و تولیدکنندگان دانش

ر) برنامه‌های کلان

1.       تدوین مدیریت‌های کلان سازمانی

2.       تبیین ساختار اداری مرکز تحقیقات

3.       ارتقاء ارتباطات علمی با مراکز بین‌المللی

4.       افزایش مراودات با مراکز علمی داخلی و صنعتی

5.       ایجاد سازوکارهای آموزش‌های تخصصی و همگانی

6.       نیازسنجی دوره‌ای سلامت جامعه در بیماری‌های گوارش و کبد

7.       ارتقاء کیفی و کمی منابع انسانی تخصصی و ماهر

8.       مشارکت در تصمیم سازمان‌های کلان سلامت مرتبط با بیماری‌های گوارش، کبد و تغذیه کودکان

9.       پیشگامی در تولید و توسعه فن‌آوری و دانش مرتبط با بیماری‌های گوارش، کبد و تغذیه کودکان

دانلود سند کامل

 

 اسکن موافقت اصولی مرکز تحقیقات 

 

چکیده برنامه راهبردی مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش، کبد و تغذیه کودکان

الف) چشم‌انداز

ب) رسالت

ج) اهداف و مأموریت‌ها

د) ملاک‌های اساسی

ر) برنامه‌های کلان

 

الف) چشم‌انداز

کار گروه بررسی با نظر ریاست مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش، کبد و تغذیه کودکان (که در این چکیده مرکز تحقیقات نامیده می‌شود)  با درنظر گرفتن اسناد بالادستی در نظر دارد در طی چهار سال آینده این مرکز تحقیقات به یکی از بهترین مراکز تحقیقات علمی و پژوهشی کشور در حیطه بیماری های کودکان تبدیل شود.

ب) رسالت

مرکز تحقیقات در نظر دارد ارتباط بالینی و تحقیقات پایه و ملکولی را افزایش دهد و نسبت به تربیت نیروهای تخصصی علمی در قالب پزشک دانشمند و همچنین تربیت نیروی تخصصی براساس پژوهش، دانشجویان تخصصی در پروژه‌های مشترک تحقیقاتی اقدام نماید.

ارتقاء سلامت و وضعیت تغذیه کودکان از جمله رسالت‌های مرکز تحقیقات می باشد و متناسب با نیازهای بهداشتی جامعه و مشارکت در اجرای پروژه‌های ملی و سیاست گزاری‌های کلان متولی بهداشت و سلامت کشور یعنی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است.

ج) اهداف و مأموریت‌

1.       تولید دانش کمی کیفی در حیطه بیماری‌های گوارش، کبد و تغذیه کودکان

2.       آموش تخصصی و پژوهشی در غالب ترکیب بالین و پژوهش و تربیت پزشک دانشمند

3.       آموزش همگانی به منظور ارتقاء سطح آگاهی مردم و تشویق ایشان در پروژه‌های پیشگیری و ورود اطلاعات در طرح‌های پژوهشی

4.       نشر و انتشار یافته‌های پژوهش و انتشار مقالات حاصل از تولید علمی

5.       مشاوره برای سیاستگزاران بهداشتی و سلامتی در سطح ملی و بین‌المللی

6.       مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی در قالب تفاهم‌نامه‌های علمی بین مراکز معتبر داخلی و خارجی

7.       ارتباط دقیق و منطقی با صنایع دارویی برای ایجاد حمایت‌های مالی و تأمین منابع مستقل مالی

د) ملاک‌های اساسی

1.       رعایت اخلاق پژوهش و رعایت کرامت انسان‌ها

2.       رعایت قوانین کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3.       صرفه‌جویی اقتصادی و جلوگیری از پژوهش‌های کم‌اثر و یا تکراری

4.       اولویت‌بندی اعم موضوعات مهم ملی و توجه به نیاز واقعی مردم

5.       رعایت حقوق معنوی پزوهشگران و تولیدکنندگان دانش

ر) برنامه‌های کلان

1.       تدوین مدیریت‌های کلان سازمانی

2.       تبیین ساختار اداری مرکز تحقیقات

3.       ارتقاء ارتباطات علمی با مراکز بین‌المللی

4.       افزایش مراودات با مراکز علمی داخلی و صنعتی

5.       ایجاد سازوکارهای آموزش‌های تخصصی و همگانی

6.       نیازسنجی دوره‌ای سلامت جامعه در بیماری‌های گوارش و کبد

7.       ارتقاء کیفی و کمی منابع انسانی تخصصی و ماهر

8.       مشارکت در تصمیم سازمان‌های کلان سلامت مرتبط با بیماری‌های گوارش، کبد و تغذیه کودکان

9.       پیشگامی در تولید و توسعه فن‌آوری و دانش مرتبط با بیماری‌های گوارش، کبد و تغذیه کودکان

دانلود سند کامل

 

 

تنظیمات قالب