×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

درباره ما

مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان یکی از مراکز مهم تحقیقاتی کشور و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی می باشد که در سال 1396 راه اندازی شده است. باستناد رای صادره در دویست و شصتمین جلسه شورای  گسترش دانشگاه علوم پزشکی در تاریخ 96/03/21 با تاسیس مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی موافقت اصولی بعمل آمده است.
مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان به منظور توسعه دانش و ارائه ی عرصه ای برای تبادل علم در زمینه موضاعات مرتبط با بیماری های گوارشی، کبد و تغذیه کودکان تاسیس شده است و در آن اساتید با تجربه ای فعالیت پژوهشی دارند. این مرکز با بهره گیری حداکثر از توان تخصصی نیروی انسانی محقق در زمینه بیماری های گوارشی، کبد و تغذیه کودکان و تامین امکانات لازم جهت مشارکت محققین در توسعه پژوهش فعالیت می‌کند
.

تنظیمات قالب