×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

همکاران مرکز:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

1

دکتر صالحه تجلی

دکتری پرستاری

محقق

2

دکتر مسعود خورشیدی

دکتری تغذیه

محقق

دکتر سمیه فتاحی

 

دکتری تغذیه

محقق

4

دکتر محمود حاجی پور

دکتری اپیدمیولوژی مشاور اپیدمیولوژی
5

سایه هاتفی

کارشناس ارشد تغذیه

کارشناس پژوهشی

6

زهرا فاضلی

کارشناس تغذیه

کارشناس پژوهشی

7

سحر یزدانی

 

کارشناس ارشد تغذیه

 

محقق

8

حمزه امیری

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

مسئول دفتر

 
تنظیمات قالب